ประวัติและความเป็นมา

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จัดตั้งเมื่อวันที 15 มีนาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้ และระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร 

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 - 20.00 น.